OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky spoločnosti MAXMA, s.r.o pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku elektronicky.

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, spoločnosťou MAXMA, s.r.o., IČO: 36479373, DIČ: 2020014579,  (ďalej len prevádzkovateľ), ktoré budú uzatvorené elektronickým obchodným systémom www.all4men.sk, (ďalej len obchod).

1.1.     Kontaktné údaje prevádzkovateľa
           MAXMA, s.r.o., Volggogradská 92, 080 01 Prešov
           IČO: 36479373, DIČ: 2020014579

           Telefonický kontakt: 051/2865538,  0940 3131 89
           Emailový kontakt: obchod@all4men.sk

           Zodpovedná osoba: Bc. Milena Balunová

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba spotrebiteľ, alebo podnikateľ ( ktorý je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka ), ktorý po vlastnej autorizácii odoslal elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu.
4. Obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
5. Obchodné a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria osobitnú písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia osobitnej písomnej kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami. 

II. Povinnosti prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky,
2. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru ( daňový doklad ), príp. záručný list ( ak ho výrobca poskytuje ).
3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami je predávajúci povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, resp. stornovať objednávku ak kúpna zmluva ešte nebola uzavretá. Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu, listom, osobne, odoslaním formuláru na odstúpenie od zmluvy alebo na akomkoľvek trvalom nosiči. 

V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

Ak predávajúci nie je z vyššie uvedených dôvodov schopný dodať kupujúcemu tovar v cene, ktorá je uvedená v objednávke a túto skutočnosť oznámi kupujúcemu pred záväznou akceptáciou objednávky, predávajúci nie je povinný akceptovať návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy.

III. Povinnosti kupujúceho
1. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť. Predávajúci doporučuje kupujúcemu skontrolovať neporušenosť obalov zásielky na mieste preberania a v prípade akýchkoľvek závad alebo poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi.
2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru prevzatím objednaného tovaru od prepravcu na mieste dodania ním určenom.

IV. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, stornovanie objednávky
1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii ( odoslaní ) objednávky. 
2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany. 
3. Prijatie objednávky prevádzkovateľom bude potvrdené e-mailom s označením "Prijatie objednávky", na adresu udanú zákazníkom pri registrácii. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
4. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade, že overenie nie je úspešné, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
5. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu. Kupujúci môže uplatniť to právo na odstúpenie zmluvy telefonicky, v písomnej podobe - listom alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), V prípade zrušenia objednávky nie sú kupujúcemu účtované žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky. V prípade, že kupujúci uhradil objednávku platbou vopred, prevádzkovateľ vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní. rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.
6. K uzavretiu kúpnej zmluvy zmluvy dochádza e-mailovým akceptovaním objednávky kupujúceho zo strany prevádzkovateľa.
7. Kupujúci berie na vedomie, že mu bude zaslaná ako doklad o nákupe faktúra v PDF súbore elektronickou formou na email uvedený v objednávke. Za správnosť poskytnutých údajov o emailovej adrese zodpovedá zákazník

V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)
1. Kupujúci - spotrebiteľ ( fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní od uzatvorenia zmluvy, alebo prevzatia tovaru v zmysle § 7, odst. 1  zákona č. 102/2014 Z.z., ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho ( napr. košeľa s vyšitým monogramom, košeľa zhotovená podľa osobných mier zákazníka, iných ako sú uvedené v tabuľke rozmerov, alebo tovar v neštandardnom vyhotovení). 

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napríklad kozmetika alebo parfémy, ktorých ochranný obal spotrebiteľ narušil alebo odstránil).  Kupujúci môže odstupiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

2. Predávajúci doporučuje Kupujúcemu pre splnenie si povinnosti pre Odstúpenie od zmluvy oznámiť potrebné náležitosti Predávajúcemu vyplnením a odoslaním elektronického formulára ODSTÚPENIE OD ZMLUVY priamo zo stránok internetového obchodu www.all4men.sk, alebo vytlačením z formátu PDF a doručením Predávajúcemu - Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

Kupujúci - spotrebiteľ doručí tovar na adresu prevádzkovateľa: MAXMA, s.r.o. - All4Men.sk, Volgogradská 13/A, 080 01 Prešov. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

Kupujúci pri úplnom odstúpení od zmluvy spolu s tovarom. pokial je to možné zašle aj originálne obaly, návody a darčeky ktoré boli súčasťou objednávky. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Pri cenovo drahších výrobkoch odporúčame zásielku poistiť. Pri odstúpení od zmluvy sa refundujú aj náklady na dodanie tovaru vo výške najlacnejšieho spôsobu dodania, ktorý ponúkame (t.j. poštovné za zásielky doručené Slovenskou poštou a.s.).

3. Kupujúci - spotrebiteľ má právo v rámci lehoty 14 dní tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.
4. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
5. V prípade, že kupujúci Odstúpi od zmluvy a doručí prevádzkovateľovi zakúpený tovar, vráti prevádzkovateľ kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 14 dní odo dňa prijatia oznámenia odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby, rovnakým spôsobom ako platbu prijal, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak. Vrátenie úhrady realizovanej platobnou kartou (cez platobný systém CardPay) sa uskutoční prostredníctvom banky na platobnú kartu kupujúceho.
6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.  
7. Prevádzkovateľ je oprávnený stornovať objednávku a odstúpiť od zmluvy:

  • ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (zle uvedené telefónne číslo alebo email, kupujúci neodpovedá na emaily, nezdvíha telefón, atď.),
  • objednaný tovar už nie je možné zaobstarať (tovar sa už nevyrába alebo nedodáva) a prevádzkovateľ sa nedohodne s kupujúcim na náhradnom plnení,
  • ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať prevádzkovateľa uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.
  • ak existuje dôvodné podozrenie, že ide o poškodzovanie prevádzkovateľa zo strany kupujúceho, a to najmä úmyselným bezdôvodným a neoznámeným nepreberaním zásielok, ako aj iných dôvodov, ktoré v dôsledku neplnenia si záväzkov zo strany kupujúceho spôsobujú prevádzkovateľovi akúkoľvek finančnú škodu.

O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vopred mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. 

8. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
9. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
10. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. 

VI. Dodacie podmienky a termíny
1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa, ktorá je uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov alebo na základe dohody s kupujúcim.
2. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho dodaním tovaru na ním určené miesto alebo jeho prevzatím pri osobnom odbere
3. Prevádzkovateľ vyexpeduje kupujúcemu tovar k dodaniu vrámci dodacej lehoty uvedenej pri každom tovare (spravidla v nasledujúci pracovný deň po prijatí elektronickej objednávky), najneskôr však do 30 dní od akceptovania objednávky. Ak by doba pre dodanie tovaru bola dlhšia, kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
4. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. 
5. V prípade, ak si kupujúci po telefonickom alebo emailovom akceptovaní objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť si nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.
6. Tovar skladom doručíme kurierskou spoločnosťou do 2 dní od prijatia objednávky, Slovenskou poštou do 4 dní od prijatia objednávky. Zásielky s tovarom ktorý je skladom doručíme do ČR do 5 dní od prijatia platby.
7. Tovar skladom, pri platbe bankovým prevodom doručíme kurierskou spoločnosťou do 2 dní od prijatia platby, Slovenskou poštou do 4 dní od prijatia platby na náš účet.
8. Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného používaného zobrazovacieho zariadenia kupujúceho.

VII. Cena dopravy tovaru 
1. Poštovné sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a kupujúci je povinný ho zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je to uvedené na objednávke. Ceny dopravy a balného sú uvedené na stránke DOPRAVA A POPLATKY. Ceny dopravy sú konečné, vrátane DPH. 
2. Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenska. Poštovné poplatky do zahraničia sú kalkulované osobitne a budú oznámené kupujúcemu e-mailom do 24 hodín od zaslania objednávky. 

VIII. Nedoručené zásielky - neprevzaté zákazníkom
1. Ak kupujúci požiada o opätovné odoslanie zásielky pri ktorej zo zakona neodstúpil ale ju neprevzal, bude k celkovej cene zásielky učtované ďalšie poštovné vo výške platných poštových poplatkov uvedených v obchodných podmienkach.
2. Opätovné odoslanie neprevzatej zásielky bude vykonané na základe úhrady vopred ( bankový prevod ), k čomu bude kupujúcemu zaslaná e-mailom v PDF nová faktúra.
3. Pokiaľ kupujúci v požadovanom termíne neuskutoční úhradu faktúry objednávka bude stornovaná. Kupujúci bude o storne objednávky informovaný e-mailom.
4. Ďalšie nákupy Kupujúceho prostredníctvom elektronického systému obchodu je možné realizovať len platbou vopred. 

IX. Kúpna cena a spôsob platby
1. Kupujúci kupuje od prevádzkovateľa obchodu tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky uvedená pri danom tovare. Ceny tovarov sú konečné - vrátane DPH. Cena za použitie prostriedkov komunikácie je 0,00 €.
2. Doba platnosti cenovej akčnej ponuky - všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.  
3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.
4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať úhradu zálohy vo výške minimálne 50% kúpnej ceny tovaru v prípade objednávky tovaru vyrábaného alebo objednávaného priamo pre jedného spotrebiteľa.
5. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

a) pri dobierke - cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí pri prevzatí na pošte alebo od kuriéra
b) bankovým prevodom na jeden z bankových účtov

Tatra banka a.s. číslo účtu IBAN SK91 1100 0000 0029 2285 9902
VUB banka a.s. číslo účtu IBAN SK76 0200 0000 0030 3036 3551
Fio banka a.s. číslo účtu 260 102 4146/2010 ( pre zákaznikov z ČR s účtom vedeným v CZK )

Údaje pre platbu prevodom sa nachádzajú v e-mailovej správe potvrdzujúcej prijatie objednávky. Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí vopred, prevodom na jeden z uvedených účtov prevádzkovateľa. 

c) ONLINE platobnými systémami ( mimo stránok prevádzkovateľa )

- TatraPay (internetbanking pre klientov Tatrabanky),
- VUB Pay ( internetbanking pre klientov VÚB a.s.), 

- CardPay - platba platobnými kartami  (VISA, MasterCard, Diners Club, Maestro)

X. Záručná doba, riešenie reklamácii, doklady
1. Záručná doba pri nových výrobkoch je štandardne 24 mesiacov a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú s kupujúcim. Kupujúci je osobou, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nie je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka a nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. 
2. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.
3. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s návodom výrobcu.
4. Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaruzakúpeného u predávajúceho týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.

5. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom. V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia Bajkalská 21/A, P.O.BOX č.29, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Riešenie reklamácií sa riadi REKLAMAČNÝM PORIADKOM, ktorý je súčasťou obchodných podmienok a je dostupný z každej stránky eshopu. Uverejnený je na stránke s názvom Reklamačný poriadok.

XI. Osobné údaje a ich ochrana 
11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
11.3. Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "PRIHLÁSENIE alebo MOJ ÚČET".
11.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
11.5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.
11.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
11.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
11.8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

11.9. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,
b) kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
d) že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
e) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
f) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

11.10. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

11.11 Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:

a) totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,
b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
c)účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
d) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm.  f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,
e) okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
f) v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
h) informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
j) informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
k) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;

Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

11.12. Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa týchto obchodných podmienok písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa obchodných podmienok, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.
11.13. Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.
11.14. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
11.15. Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v obchodných podmienkách v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.
11.16. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.
11.17. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:

- ReMax Courier Service, spol. s r.o., so sídlom Cikkerova 2, 841 05 Bratislava, IČO: 35 825 456, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro, Vložka č.25438/B
- Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S
- GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.9084/S

Aktualizáciu osobných údajov:
môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

Zrušenie registrácie a zákaznického konta:
kupujúci môže kedykoľvek zrušiť registráciu u prevádzkovateľa a to zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu obchod@all4men.sk. Zákaznícke konto bude deaktivované a kupujúci bude informovaný e-mailom. Všetky osobné, zákazníkom poskytnuté údaje budú zo systému internetového obchodu trvalo vymazané v lehote 1 mesiaca.

11.18. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

XII. Záverečné a prechodné ustanovenia
1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak sú medzi oboma zmluvnými stranami dohodnuté iné samostatné obchodné podmienky.
2. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu.
3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodným podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.all4men.sk. Tieto obchodné podmienky sú platné od 10.08.2016 a plne nahradzujú predchádzajúce podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť Obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Prílohy obchodných podmienok 
Príloha č. 1 - Formulár pre odstúpenie od zmluvy (listová forma)
Príloha č. 2 - Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy do 14 dní

 

 


 

Všeobecné obchodné podmienky platné pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi, 

t.j. pre kupujúcich, ktorí pri uzatváraní a plnení zmluvy konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania t. j., ktorí nie sú spotrebiteľmi podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo v písomnej forme medzi predávajúcim, ktorým je MAXMA, s.r.o., Volgogradská 92, PSČ: 08001, Prešov, IČO: 36479373, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka číslo 13467/P,  DIČ: 2020014579, tel. office: +421 940 313189, tel. technické info: +421 51 28 655 38, (ďalej len "Predávajúci") a kupujúcim – osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, t. j., ktorá nie je spotrebiteľom a predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru Predávajúceho. Všetky údaje uvedené v tomto bode o Predávajúcom a ostatné identifikačné údaje sú uvedené na stránkach webového sídla Predávajúceho pod označením kontaktne informácie. Všetky informácie pre kupujúceho, potrebné na zakúpenie tovaru prostredníctvom webového sídla Predávajúceho sú v slovenskom jazyku. Adresa sídla Predávajúceho nie je miestom výdaja tovaru. 
1.2. Kupujúcim podľa týchto obchodných podmienok je osoba, zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
1.3. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od Obchodných podmienok, majú ustanovenia kúpnej zmluvy prednosť pred Obchodnými podmienkami.
1.4. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami oboznámil, súhlasí s nimi a za takýchto podmienok chce tovar od Predávajúceho kúpiť a riadiť sa týmito Obchodnými podmienkami aj pri ďalších kúpnych zmluvách, ktoré s Predávajúcim uzavrie.
1.5. Kupujúci v objednávke o dodanie tovaru uvedie všetky svoje identifikačné údaje, t. j. obchodné meno alebo názov, sídlo, IČO, DIČ, údaje o registri v ktorom je zapísaný, telefónny a e-mailový kontakt, prípadne fax ak ho kupujúci má a identifikačné údaje osoby, konajúcej v mene kupujúceho a funkciu takejto osoby.
1.6. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi Predávajúcim a kupujúcim výslovne neupravené týmito Obchodnými podmienkami, ani osobitnou rámcovou zmluvou na opakujúce sa dodávky tovaru Predávajúcim sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
1.7. Sortiment tovaru a služieb ponúkaných Predávajúcim na predaj Predávajúci prezentuje na stránkach svojho webového sídla www.all4men.sk (ďalej len „webová stránka“). Webová stránka obsahuje katalóg dodávaného tovaru Predávajúcim, pričom nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých tam uvedených tovarov a služieb. Dostupnosť tovaru a služby si môže kupujúci overiť na tel. čísle 0940 313189.

 

Článok II.

Objednávka tovaru

2.1. Objednávka tovaru kupujúceho je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávku je kupujúci povinný zaslať Predávajúcemu najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, ak sa Predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Kúpna zmluva vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky Predávajúcim a oznámenia záväzného potvrdenia objednávky kupujúcemu. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje také, ktoré bolo Predávajúcim oznámené najmä využitím webového sídla, elektronickou poštou emailom s predmetom AKCEPTOVANÁ OBJEDNÁVKA, alebo inou formou dohodnutou medzi Predávajúcim a kupujúcim. Po doručení objednávky Predávajúci objednávku zaeviduje do systému evidencie objednávok, o čom kupujúcemu budem odoslané potvrdenie o prijatí objednávky. Len potvrdenie o prijatí objednávky nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky. Predávajúci oznámi kupujúcemu záväzné potvrdenie objednávky, spravidla po overení dostupnosti a termínu dodania objednaného tovaru. Predávajúcim záväzne potvrdená objednávka zaslaná mu kupujúcim je považovaná za záväznú pre obe zmluvné strany, ak sa nedohodnú inak. Za podstatné podmienky budú zmluvné strany považovať najmä, no nie výlučne presnú špecifikáciu tovaru, počet kusov, cenu za tovar, výšku nákladov za jeho dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky súvisiace s dodaním objednaného tovaru kupujúcemu a spôsob a termín doručenia tovaru.
2.2. Podmienkou účinnosti objednávky, ktorá je spôsobilým návrhom na uzavretie zmluvy je pravdivé a úplné uvedenie požadovaných údajov, a to nasledovne: obchodné meno, názov, kupujúceho, určenie osoby konajúcej v mene kupujúceho, fakturačná a dodacia adresa, elektronická adresa, telefónne číslo, názov tovaru, počet kusov jednotlivých druhov tovaru, cena tovaru, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob dopravy alebo prevzatia tovaru. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom sú mu od kupujúceho doručené.
2.3. Záväzné potvrdenie objednávky Predávajúcim obsahuje údaje o názve, špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom zmluvy, údaje o cene tovaru alebo iných službách a výške nákladov za jeho dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky súvisiace s dodaním objednaného tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a lehote dodania tovaru, prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim.
2.4. Objednávka urobená kupujúcim v zmysle týchto informácií je objednávkou, ktorej súčasťou je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu. Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s povinnosťou zaplatiť na základe uskutočnenej objednávky kúpnu cenu.
2.5. Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci vyhlasuje, že mal možnosť sa s týmito Obchodnými podmienkami oboznámiť ešte pred odoslaním objednávky a uzavretím zmluvy. 
2.6. Kupujúci môže oznámiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky Predávajúcemu v lehote do 24 hodín od odoslania objednávky Predávajúcemu oznámenie, že objednávku odvoláva. V takom prípade Predávajúci bude mať za to, že kupujúci návrh na uzavretie zmluvy platne odvolal a objednávku bude považovať za bezpredmetnú. Kupujúci je povinný v oznámení o odvolaní objednávky uviesť obchodné meno, názov, sídlo, IČO, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky Predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace s odvolaním objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil Predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť, Predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odvolania objednávky Predávajúcemu, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
2.7. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru uvedených na webovej stránke Predávajúceho spravuje okrem týchto Obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, Predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho odmietnuť. O odmietnutí objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa Predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

 

Článok III.

Dodacie podmienky

3.1. Ak Predávajúci nie je povinný podľa zmluvy dodať tovar v určitom mieste, uskutočňuje sa dodanie tovaru jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, ak zmluva určuje odoslanie tovaru Predávajúcim. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznom potvrdení objednávky Predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Kupujúci je povinný voľbu spôsobu dodania tovaru vykonať jeho riadnym označením v objednávke. Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutej lehote a na dohodnutom mieste.
3.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar objednaný kupujúcim do 3 pracovných dní od oznámenia záväzného potvrdenia objednávky kupujúcemu, ak sa Predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. V prípade platenia kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet, začína lehota na dodanie plynúť pripísaním kúpnej ceny na účet Predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie, že termín dodania tovaru je orientačný. Predávajúci v prípade dostupnosti tovaru zabezpečí odoslanie tovaru na dopravu bezodkladne po záväznom potvrdení objednávky. Predávajúci je oprávnený odovzdanie tovaru odoprieť ak kupujúci nezaplatí cenu v čas.
3.3. V prípade, že hrozí omeškanie dodania tovaru v dôsledku nepredvídateľných okolností nezavinených Predávajúcim (napr. živelné udalosti, nedodržanie lehoty dodávky od výrobcu, zahraničného dodávateľa, oneskorenie alebo zlyhanie dopravy a pod.), je Predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho o tejto skutočnosti akoukoľvek formou (e-mailovou správou alebo telefonicky). Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na inej lehote dodania tovaru.
3.4. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru, ako aj ďalšie doklady ustanovené v zmluve, a to pri dodaní tovaru.
3.5. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúceho, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená na stránkach webového sídla ak sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O odmietnutí objednávky Predávajúci informuje kupujúceho akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim informovať kupujúceho o odmietnutí objednávky.
3.6. Kupujúci je povinný prevziať dodaný tovar prostredníctvom osoby, ktorú označil Predávajúcemu podľa týchto Obchodných podmienok alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o dodaní a odovzdaní tovaru. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré prepravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. Ak má Predávajúci tovar odoslať na miesto plnenia alebo určenia, platí, že tovar bol odovzdaný v čase, keď bol odovzdaný na prepravu, pokiaľ nebude medzi Predávajúcim a kupujúcim dohodnuté inak. Pri zásielkovom predaji prechádza vlastníctvo na kupujúceho prevzatím veci kupujúcim na mieste dodania ním určenom.
3.7. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar, ako aj jeho obal a tiež počet balíkov podľa dodacieho listu hneď pri jeho prevzatí. V prípade, že kupujúci zistí rozdiel v počte balíkov, alebo že tovar resp. obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru, alebo chýbajúceho balíka, je povinný kupujúci zapísať túto skutočnosť do dodacieho listu prepravcu a tiež vyhotoviť písomný záznam - reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, resp. upresnenie chýbajúceho balíka, ktoré potvrdí aj prepravca. Ak je to technicky možné, kupujúci k takejto reklamácii priloží aj fotodokumentáciu, v ktorej bude zachytený rozsah poškodenia tovaru a zašle elektronickou poštou alebo poštou spolu s písomným záznamom Predávajúcemu.

3.8. Podmienky dodania tovaru a výška nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky v rámci Slovenskej republiky.
3.8.1. Doručovanie tovaru kuriérskou spoločnosťou ReMax Courier Service, spol. s r.o., so sídlom Cikkerová 2, 841 05 Bratislava, IČO: 35 825 456, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro, Vložka č.25438/B
3.8.2. Podmienky doručenia tovaru a náklady doručenia formou dobierky: Zásielky do hmotnosti 5 kg.- 4,80 €, (ceny sú uvedené vrátane zákonom stanovenej dane z pridanej hodnoty).
3.8.3. Podmienky doručenia tovaru a náklady doručenia pri platbe kúpnej ceny formou bezhotovostného prevodu: Zásielky do hmotnosti 5 kg - 3,90 €, (ceny sú uvedené vrátane zákonom stanovenej dane z pridanej hodnoty).

3.8.4. Doručovanie tovaru Slovenskou poštou.
3.8.5. Podmienky doručenia tovaru a náklady doručenia formou dobierky: balíková zásielka najviac do 5 kg  – dodanie do 2 až 3 dní od odovzdania na prepravu s poštovným vo výške (4,10 €).
3.8.6.  Podmienky doručenia tovaru a náklady doručenia formou bezhotovostného prevodu: Balíkoví zásielka najviac 5 kg – dodanie do 2 až 3 dní od odovzdania na prepravu - poštovné vo výške 3,00 €

3.8.7.  Osobný odber tovaru.
3.8.8.  Kupujúci si môže po dohode s Predávajúcim prevziať objednaný tovar osobne alebo prostredníctvom ním písomne splnomocnenej osoby na odbernom mieste v Prešove, ktorého adresu kupujúci obdrží v záväznom potvrdení objednávky zaslanom Predávajúcim. Kupujúci môže zaplatiť celkovú kúpnu cenu pri osobnom odbere podľa predchádzajúcej vety tohto bodu len v hotovosti, nie platobnou kartou.
3.8.9.  Tovar objednaný na osobný odber môže prevziať iba štatutárny orgán osoby kupujúceho alebo ním splnomocnená osoba. Ak kupujúci poverí prevzatím objednaného tovaru svojim zamestnancom, musí byť takýto zamestnanec splnomocnený na tento úkon štatutárnym orgánom osoby kupujúceho. Splnomocnenie musí okrem všetkých identifikačných údajov obsahovať aj číslo občianskeho preukazu povereného zamestnanca.
3.8.10.  Ak nie je trvanie alebo koniec odbernej lehoty určený je odberná lehota 5 kalendárnych dní odo dňa, keď Predávajúci odoslal kupujúcemu informačný e-mail o dodaní tovaru do distribučného skladu, ak sa nedohodne Predávajúci a kupujúci inak. Ak si kupujúci nevyzdvihne tovar v odbernej lehote je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný vyzdvihnúť si objednaný tovar v dňoch a čase uvedených na stránkach webového sídla Predávajúceho alebo v dňoch a čase uvedených v oznámení Predávajúceho zaslaného kupujúcemu e-mailom, ak sa nedohodnú inak.

3.8.11.  Podmienky dodania tovaru a výška nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky do Českej republiky.
3.8.12.  Podmienky doručenia tovaru a náklady doručenia pri zaplatení kúpnej ceny formou bezhotovostného prevodu:  (ceny sú uvedené vrátane zákonom stanovenej dane z pridanej hodnoty).
-        Zásielky 1 -5 kg - 6,99€
-        Zásielky 5,1 - 10 kg.- 10,90€

 

Článok IV.

Kúpna cena a spôsob zaplatenia kúpnej ceny

4.1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu celkovú kúpnu cenu vo výške a za podmienok uvedených v ponuke jednotlivých ponúkaných tovarov a v článku III Obchodných podmienok. Celkovú kúpnu cenu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tvorí cena tovaru uvedená v ponukovom liste pri každom jednotlivom tovare uvedená na webovej stránke www.all4men.sk a cena za náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky za dodanie tovaru kupujúcemu, uvedené v jednotlivých článkoch tejto informácie. Celková kúpna cena sa vypočíta, ako súčet všetkých položiek uvedených v predchádzajúcej vete tohto bodu. Pri objednávkach kupujúceho je rozhodná cena tovaru v čase odoslania riadne vyplnenej objednávky. Náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky za dodanie tovaru uvedené v článku III. nie sú zahrnuté v cene tovaru, ale sú účtované osobitne, pričom tvoria celkovú cenu tovaru.
4.2. Celkovú kúpnu cenu a spôsob jej zaplatenia uvedie Predávajúci v potvrdení objednávky zaslanej kupujúcim, v súlade s pravidlami určenia celkovej ceny objednaného tovaru podľa bodu 4.1.
4.3. Celkovú kúpnu cenu zaplatí Kupujúci ním zvolenou formou v objednávke tovaru a potvrdenú predávajúcim v záväznom potvrdení objednávky. Celkovú kúpnu cenu môže kupujúci zaplatiť formou hotovostnej platby v odbernom mieste Predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho, uvedený v záväznom potvrdení objednávky Predávajúcim. V prípade platby pri osobnom odbere tovaru v prevádzkarni Predávajúceho alebo na dobierku je celková kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru formou umožňujúcou jej zaplatenie Predávajúcim alebo dopravcom.
4.4. Ceny v ponukovom liste webovej stránky www.all4men.sk sú uvedené v mene Euro, vrátane zákonom stanovenej výšky dane z pridanej hodnoty. Cena nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky za dodanie objednaného tovaru sú uvedené v článku III. Nákup za zvýhodnené, akciové ceny ponúkaných tovarov je zreteľne označený na webovej stránke www.all4men.sk, pričom platnosť zvýhodnenej ceny tovarov trvá do vypredania jeho zásob alebo počas trvania tam uvedenej doby. 
4.5. Pri platení celkovej kúpnej ceny formou bezhotovostného prevodu zaplatí kupujúci celkovú kúpnu cenu na účet Predávajúceho označený vo faktúre, ktorú Predávajúci zašle elektronickou poštou Kupujúcemu spolu s potvrdením objednávky. Originál faktúry zašle Predávajúci kupujúcemu spolu s objednaným tovarom. Predávajúci v takomto prípade odovzdá na prepravu a doručenie objednaný tovar najneskôr v nasledujúci pracovný deň po tom, ako bola celková kúpna cena zaplatená kupujúcim podľa vystavenej faktúry, pripísaná na ním označený účet. V prípade, že kupujúci nezaplatí Predávajúcemu za objednaný tovar podľa tohto bodu najneskôr do 10 dní, má právo Predávajúci odstúpiť od kúpnej zmluvy.
4.6. V prípade, že si kupujúci po potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, Predávajúci má nárok na náhradu z tohto vzniknutej škody, a to vo výške skutočných nákladov, ktoré Predávajúci preukázateľne vynaložil na doručenie objednaného tovaru, najmä no nie výlučne náklady na dopravu v plnej výške + zmluvnú pokutu vo výške 30 €. 
4.7. Pri platení celkovej kúpnej ceny za objednaný tovar dodaný formou dobierky alebo poštou, zaplatí Kupujúci celkovú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru doručovateľovi tovaru. 
4.8. V prípade, ak kupujúci zaplatí Predávajúcemu celkovú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet označený Predávajúcim, je celková kúpna cena zaplatená jej pripísaním na účet Predávajúceho. 
4.9. V prípade, ak kupujúci zaplatí Predávajúcemu celkovú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie zaplatenej celkovej kúpnej ceny len v prípadoch uvedených v týchto Obchodných podmienkach a zákonom. 
4.10. V prípade, že celková kúpna cena za vrátený alebo reklamovaný tovar a tovar, pri ktorom došlo k odstúpeniu od zmluvy bude uhradená kupujúcim formou darčekových certifikátov, prípadne ich kombináciou s peňažným plnením, Predávajúci vráti zaplatenú celkovú kúpnu cenu kupujúcemu rovnakou formou, ako bola uhradená kupujúcim. Hodnota vrátených darčekových certifikátov kupujúcemu však nesmie byť vyššia ako hodnota darčekových certifikátov zaplatená kupujúcim pri kúpe tovaru. Ak by vrátenie darčekových certifikátov z objektívnych dôvodov nebolo možné, najmä preto, že Predávajúci nemá k dispozícii darčekové certifikáty v potrebnej výške, predávajúci poskytne kupujúcemu peňažnú náhradu vo výške ich nominálnej hodnoty.

 

Článok V.

Nadobudnutie vlastníctva k tovaru a prechod nebezpečenstva škody na tovare

5.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celkovej kúpnej ceny za objednaný a dodaný tovar. 
5.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme. 
5.3. Ak má kupujúci prevziať tovar od inej osoby, než je Predávajúci, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho v čase určenom na dodanie tovaru, ak sa v tom čase umožnilo kupujúcemu nakladať s tovarom a o tejto možnosti kupujúci vedel. Ak sa kupujúcemu umožní nakladať s tovarom alebo ak sa dozvie o tejto možnosti až neskôr, prechádza nebezpečenstvo v čase, keď má túto možnosť a dozvie sa o nej.
5.4. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť celkovú kúpnu cenu, ibaže ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinnosti Predávajúceho. Účinky podľa predchádzajúcej vety tohto bodu nenastanú, ak kupujúci využil svoje právo požadovať dodanie náhradného tovaru alebo právo odstúpiť od zmluvy.
 

 

Článok VI.

Reklamačný poriadok - pre kupujúcich ktorí nie sú spotrebiteľmi

ktorí pri uzatváraní a plnení zmluvy konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania t. j., ktorí nie sú spotrebiteľmi podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

7.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru podľa príslušných stanovení Obchodného zákonníka. Kupujúci, je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť v u Predávajúceho, ak zo záručného listu alebo zo zmluvy nevyplýva, že reklamáciu uplatňuje u Predávajúcim určenej inej osoby.
7.2. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné podmienky.
7.3. Kupujúci je povinný prezrieť objednaný tovar pri jeho prevzatí. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri jeho prehliadke len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
7.4. Kupujúci môže uplatňovať nároky z vád tovaru po súčasnom predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu spolu so záručným listom, ak bol dodaný výrobcom a dokladom o zaplatení. Kupujúci je povinný vždy vyplniť reklamačný formulár, ktorý je dostupný na webovej stránke Predávajúceho.
7.5. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky súčasne:

a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho Predávajúcemu,
b) doručenie reklamovaného tovaru Predávajúcemu alebo ním určenému servisnému stredisku,
c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru.

Pri reklamácii je kupujúci povinný oboznámiť predávajúceho s rozsahom závady a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, vrátane záručného listu a faktúry predávajúcemu .

SPOLU S DORUČENÝM TOVAROM JE KUPUJÚCI POVINNÝ VYPLNIŤ A ODOSLAŤ PREDÁVAJÚCEMU ELEKTRONICKÝ REKLAMAČNÝ FORMULÁR.

V opačnom prípade nebude reklamácia riešená až do doby kedy tak kupujúci učiní.

7.6. Reklamovaný tovar zaslaný na dobierku Predávajúcemu Predávajúci nepreberá.

7.7. Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo kupujúci vady zistil, kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť podľa § 427 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka, alebo sa vady mohli zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od doby dodania tovaru, prípadne od dôjdenia tovaru do miesta určenia určeného v zmluve. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, platí namiesto tejto lehoty záručná doba. Predávajúci vybaví reklamáciu bezodkladne podľa jeho možností a vady reklamovaného tovaru.

7.8. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar z tovar bez vád, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.9. Kupujúci nemôže uplatňovať nároky zo zodpovednosti za vady ak:

a) nepredloží doklad o zaplatení,
b) neoznámi zjavné chyby pri prevzatí tovaru,
c) uplynie záručná doba tovaru,
d) spôsobí poškodenie tovaru,
e) bude používať tovar v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, bude neodborne zaobchádzať s tovarom, alebo zanedbá starostlivosť o tovar,
f)  poškodí tovar nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými pre tovar.

7.10. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

7.11. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru alebo odovzdaním nového tovaru
b) vrátením kúpnej ceny tovaru,
c) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
d) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

7.12.    Záručná doba je 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s príslušnými podmienkami podľa Obchodného zákonníka (§429 a nasl.). U vybraných produktov je výrobcom záruka pre kupujúcich obmedzená. 

7.13.    Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. 

7.14.    V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodne vystavenej faktúry a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od dodania nového tovaru, ale iba na nový tovar.

7.15.    Ak ide o vadu tovaru, ktorú je možné odstrániť, Predávajúci vadu odstráni. Pokiaľ nie je možné vadu tovaru odstrániť a povaha vady nebráni obvyklému užívaniu tovaru, môže sa Predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať.

7.16.    Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, Predávajúci je oprávnený vadný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

7.17.    Pri porušení zmluvy podstatným spôsobom sa právne vzťahy medzi Predávajúcim a kupujúcim spravujú príslušnými ustanoveniami § 436 a nasl. Obchodného zákonníka. 

7.20.    Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, spravujú sa nároky z takýchto vád tovaru podľa ustanovenia § 437 a nasl. Obchodného zákonníka. 

7.21.    Na účely týchto Obchodných podmienok je porušenie zmluvy podstatné, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné. 

7.22.    Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

 

Článok VII.

Záverečné ustanovenia pre nespotrebiteľa

8.1.      Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny Predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať a od zmluvy odstúpiť.

8.2.      Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že sa pred vyplnením a odoslaním objednávky oboznámil s obsahom týchto Obchodných podmienok článok I. až článok VIII. uvedených na stránkach webového sídla Predávajúceho, vrátane reklamačného poriadku a tieto informácie berie na vedomie a v tomto vedomí chce objednaný tovar od Predávajúceho kúpiť a zaplatiť celkovú cenu za objednaný tovar.

8.3.      Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbanlivosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo škody a straty vzniknuté iným spôsobom.

8.4.      Tieto informácie boli spracované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav záväzkových vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. Ak sa niektoré z ustanovení týchto informácií ukáže v rozpore so zákonom, platí príslušné ustanovenie zákona a právne vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim z konkrétnej kúpnej zmluvy sa budú spravovať ustanoveniami zákona.

8.5.      Na právne vzťahy založené medzi predávajúcim a kupujúcim a neupravené kúpnou zmluvou alebo v týchto informáciách sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

8.6.      Prostriedky diaľkovej komunikácie určené na uzatvorenie zmluvy nie sú číslami so zvýšenou tarifou.

8.7.      Predávajúci nie je viazaný žiadnym kódexom správania.


 

Osobné údaje a ich ochrana

Článok I.

Všeobecné informácie

 1. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) (ďalej len ako „Nariadenie GDPR“ ) je prevádzkovateľom informačných systémov spoločnosť MAXMA, s.r.o., Volgogradská 92, 08001 Prešov, IČO: 36479373, DIČ: 2020014579, IČ DPH: SK2020014579, Obchodný register Okresného súdu Prešov, Odd. Sro, vložka číslo 13467/P

 2. Predávajúci - spoločnosť MAXMA, s.r.o., ako prevádzkovateľ e-shopu www.all4men.sk a zároveň ako prevádzkovateľ nižšie uvedeného informačného systému, (ďalej len „predvádzkovateľ“) v ktorých spracúva osobné údaje, vyhlasuje:

· že bude s osobnými údajmi kupujúceho ako dotknutej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“) zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR,
· že osobné údaje bude spracúvať výlučne na účel uvedený v týchto ustanoveniach,
· že nebude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto ustanoveniach a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude  združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely,
· že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať,
· že nebude vynucovať súhlas dotknutej osoby a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu právne záväzným aktom Európskej únie, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákonom,
· že osobné a iné citlivé údaje obsiahnuté v našich informačných systémoch sú chránené proti poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému prístupu a sprístupneniu, poskytnutiu alebo zverejneniu, ako aj pred akýmkoľvek iným neprípustným spôsobom spracúvania.

 

Článok II.

Informačné systémy

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v nasledovných informačných systémoch:

2. Informačný systém E-shop.

2.1. Osobné údaje sú spracúvané pre potreby poskytovania služieb prostredníctvom elektronického obchodu.

2.2. V informačnom systéme sú spracúvané titul, meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, číslo účtu fyzickej osoby, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis.

2.3. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby - §10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov.

2.4. Osobné údaje sú získavané z dôvodu poskytnutia služieb prostredníctvom elektronického obchodu – jednorázový nákup bez registrácie, alebo so zaregistrovaním používateľa za účelom získania prístupu do databázy „Môj účet“, v ktorej sú evidované osobné údaje dotknutej osoby, história obchodov, objednávok a pod. Pri nákupe sa používateľ identifikuje vložením krstného mena, priezviska, adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy, pri prvej registrácii aj vložením používateľského mena a hesla. Používateľ si volí používateľské meno, ktoré nemusí byť zhodné so skutočným menom alebo priezviskom. Pod používateľským menom - emailom sa bude prihlasovať do databázy. Osobné údaje si môže používateľ kedykoľvek aktualizovať a zmeniť v časti „PROFIL“. Predávajúci spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Osobné údaje sú spracúvané do splnenia účelu, na ktorý sú spracúvané, najviac však po dobu dvoch rokov od od splnenia účelu, na ktorý sú spracúvané (kúpnopredajná zmluva, reklamácia, záručný a pozáručný servis...), potom sú zlikvidované - vymazané. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania  zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby, toto neplatí, ak osobné údaje sú súčasťou registratúrneho záznamu a prevádzkovateľ zabezpečuje likvidáciu registratúrneho záznamu podľa § 20 zákona č. 395/2002 Z. z. v znení zákona č. 216/2007 Z. z.

2.5. Osobné údaje sú poskytované nasledovným sprostredkovateľom za účelom doručovania objednaného tovaru:

· Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vl. č. 803/S.

- ReMax Courier Service, spol. s r.o., so sídlom Cikkerová 2, 841 05 Bratislava, IČO: 35 825 456, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro, Vložka č.25438/B

- GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.9084/S

2.6. Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a to na základe všeobecne záväzného právneho predpisu v zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (napr. orgány činné v trestnom konaní, exekútor a pod.)

2.7. Osobné údaje môžu byť v odôvodnených prípadoch sprístupnené len za účelom technickej podpory poskytovateľovi hostingovej služby za dodržania podmienok uvedených v § 22 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov.

 

3. Informačný systém Marketing

3.1. Osobné údaje sú spracúvané pre potreby podpory predaja a to napríklad formou zasielania newslettera, informačných emailov, ponukových listov a pod.

3.2. V informačnom systéme sú spracúvané meno a priezvisko a e-mailová adresa.

3.3. Osobné údaje sú spracúvané na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby.

3.4. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky. Osobné údaje sú spracúvané do splnenia účelu, na ktorý sú spracúvané, najviac však po dobu dvoch rokov, potom sú zlikvidované. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania a najneskôr do dvoch rokov od ich získania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby. Súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať napríklad prostredníctvom odhlasovacieho linku, ktorý je súčasťou každej e-mailovej správy alebo zaslaním písomnej žiadosti alebo žiadosti prostredníctvom elektronickej pošty na adresu obchod@all4men.sk. Prevádzkovateľ na základe doručenej žiadosti do 7 dní vymaže osobné údaje dotknutej osoby. O tejto skutočnosti informuje zákazníka prostredníctvom elektronickej pošty.

3.5. Osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

3.6. Osobné údaje môžu byť v odôvodnených prípadoch sprístupnené len za účelom technickej podpory poskytovateľovi emailových služby za dodržania podmienok uvedených v § 22 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov.

 

Článok III.

Poučenie o právach dotknutých osôb

 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 1.1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

 1.2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 zákona o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

 1.3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

 1.4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 1.5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 1.6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

 1.7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

 1.8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 2. Právo dotknutej osoby podľa odseku § 28 ods. 1 písm. e) a f) zákona o ochrane osobných údajov možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:

 3.1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

 3.2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

 3.3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.

 4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 5. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

 6. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:

 6.1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

 6.2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

 6.3. u sprostredkovateľa podľa § 28 ods. 6, písmena a) alebo písmena b) zákona o ochrane osobných údajov, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

 7. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 9. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.

 

Článok IV.

Poskytnutie informácií dotknutej osobe

1. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 zákona o ochrane osobných údajov vybaví prevádzkovateľ písomne a bezplatne najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

2. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov vybaví prevádzkovateľ písomne a bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

3. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

 

Bc. Milena Balunová
konateľ spoločnosti

MAXMA, s.r.o. 

 

*Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 10.05.2020